Privacy Beleid

Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke (Jubilee, Venestraat 16 te Geertruidenberg) zorgt de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt.
Verwerkingsverantwoordelijke gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit uit voor- en achternaam,
adresgegevens, geslacht, (mobiele) telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, huwelijksdatum, categorie (lid, aspirant lid, bezoeker), hobby’s, opleidingen, beroep, gezinssamenstelling, namen van partners en kinderen, gegevens over opgedragen en doop (datum en tekst), voorkeur voor vrijwilligerstaken (talenten en interesses), in welk team iemand actief is,
inschrijfdatum, deelname aan cursussen, BSN (alleen van toepassing voor personeel), bedrijfsnaam, website, kvk nummer.
De categorieën van verwerkingen zijn Organisatie, Personeelsadministratie, Klanten en leveranciers, ICT en beveiligingstoepassingen, Dienstverlening en registratie.
De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke
verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is. De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.
De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de
betrokkene hierover.
Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan
komen.

Doeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien de Verwerkingsverantwoordelijke hiervoor expliciete
toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien de Verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen aan een wettelijke verplichting. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van salarisadministratie, personeelsadministratie, verzuimadministratie, ledenadministratie, vrijwilligersadministratie, leveranciers (sprekers),
declaraties, debiteuren- en crediteurenadministratie.

Bewaartermijn

De verwerkingsverantwoordelijke zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage
en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking. Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de
verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde
verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens niet verkregen van betrokkene

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe
een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. De verwerkingsverantwoordelijke deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens
ten behoeve van het personeel met Verstegen accountants en adviseurs, De Amersfoortse & ArboNed.
Doorgifte naar het buitenland vindt slechts plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De Verwerkingsverantwoordelijke zal de betrokkene hierover altijd eerst informeren. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

Beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt
beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie van de Verwerkingsverantwoordelijke inzicht hebben in de
persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Profilering en cookies

De Verwerkingsverantwoordelijke maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren
van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.
De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële
informatie waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of
gebruiker. De Verwerkingsverantwoordelijke biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden
diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor bestaande klanten is deze
toestemming niet nodig. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een vermelding
die inzicht geeft hoe men zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke of diens vertegenwoordiger binnen de EU
Naam organisatie : Jubilee
Contactpersoon : Bernard Oudhoff
Postcode en Adres : Venestraat 16, 4931BP
Plaats : Geertruidenberg

Wijziging privacyverklaring

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.
Datum laatst gewijzigd: JUB2020-JUN-16